Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád

Dražební řád č. 31-10-2016

1. PREAMBULE Tento Dražební řád systému bicare-drazby.cz (dále jen „DŘ“) upravuje užívání elektronického dražebního systému pro provádění elektronických dražeb na https://www.bicare-drazby.cz (dále jen „EDS“)1.

Provozovatelem EDS je společnost Bicare group s.r.o., se sídlem Polní 333, 251 62Louňovice, IČ: 04677951, SpZ: Odd. C, vl. 252022, MS Praha (dále jen „Provozovatel“), tel. 774132773, info@bicare-group.cz, www.bicare-gtoup.cz, ID datové schránky: 84nfd2d. DŘ se vztahuje na všechny smluvní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem při provádění elektronických dražeb:

 podle § 16a a souvisejících zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě;

 podle § 330a, resp. podle § 336o a souvisejících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů při prodeji movitých věcí, resp. nemovitých věcí;

 podle § 16a a § 16b Vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k Exekučnímu řádu, zák. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

 podle § 1771 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním účelem poskytování Služeb je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických dražeb Dražebníkem dle platné legislativy. K tomuto účelu je Provozovatel oprávněn uveřejňovat Dražby vyhlášené Dražebníky v EDS, včetně fotografií, popisu Předmětu dražby a dalších dokumentů a informací týkajících se Dražby, které do EDS zadal Dražebník.

Nápověda v EDS není součástí DŘ. Uživateli ani dalším osobám nevznikají z Nápovědy žádné nároky z důvodu nesprávného výkladu v ní uvedených rad či tipů. Přesné vymezí pojmů, postupů aj. je uvedeno výlučně v příslušných právních předpisech a v DŘ.

Veškeré pojmy v tomto DŘ nedefinované mají význam ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb. a Vyhlášky č. 18/2014 Sb. (dále jen „ZVD“), zákona č. 99/1963 Sb. (dále jen „OSŘ“), zák. č. 120/2001 Sb. a Vyhlášky č. 418/2001 Sb. (dále jen „ExŘ“), zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „ObčZ“), ve znění pozdějších předpisů či souvisejících aplikovatelných právních předpisů.

2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Adresa provozovatele: Bicare group s.r.o., Polní 333, 251 62 Louňovice, www.bicare-group.cz, email: info@bicare-group.cz, info@bicare-drazby.cz, tel. (+420) 774 132 773, ID datové schránky: 84nfd2d. Aktivace služeb - Zprovoznění Služeb, a to v případě listinné podoby Registračního formuláře do 3 pracovních dnů po jeho doručení Provozovateli, v případě elektronické podoby do 2 pracovních dnů po jeho doručení Provozovateli.

Cena - všechny ceny či platby jsou cenami v Kč s DPH dle platných předpisů, jedná se o ceny konečné, které nesmí být navyšovány, pokud není v Dražební vyhlášce či v příslušném právním předpisu stanoveno jinak.

Cena dosažená vydražením - „dražební cena“ - nejvyšší Podání na Dražbě, při které byl udělen Příklep. Cena v Kartě dražby - zjištěná nebo odhadnutá cena Předmětu dražby.

Číslo dražby - ID dražby - jednoznačná numerická identifikace Dražby v EDS.

Datum a čas zahájení dražby (Čas zahájení dražby) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v Dražební vyhlášce, stanovující okamžik, od kterého je možné činit Podání na Dražbě a současně je v EDS zobrazeno prohlášení, že „Dražba byla zahájena a dražitelé mohou činit svá podání“. Při zahájení Dražby je odeslán email všem do Dražby registrovaným osobám s informací o zahájení dražby a pro Dražby dle ZVD se jedná o vyvolání Licitátora dle § 2, písm. g) ZVD. V případě, že do zahájení Dražby není do této Dražby zapsán žádný její Dražitel, potom po zahájení Dražby je tato dražba přesunuta do Sekce archivu dražeb s výsledkem „Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO“.

Datum a čas ukončení dražby (Čas ukončení dražby) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v Dražební vyhlášce, po jehož uplynutí je Dražba ukončena, a tedy nelze činit jakékoliv Podání na této Dražbě, pokud tento časový okamžik není posunut dle DŘ:  Pokud někdo z Dražitelů učiní Podání v posledních pěti minutách před časem ukončením dražby, čas ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto Podání; je-li v této lhůtě učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení dražby opět o pět minut.  V případě, že dojde k Výluce EDS přesahující 1 minutu, posouvá se čas ukončení o 1 hodinu po ukončení Výluky EDS.

V případě, že do zahájení Dražby není do této Dražby zapsán žádný její Dražitel, potom po zahájení Dražby je tato dražba přesunuta do Sekce archivu dražeb s výsledkem „Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO“.

Detail dražby - Karta dražby – komplexní informace o Dražbě a jejím průběhu v EDS.

Dražba - elektronická dražba provedená dle ZVD, OSŘ, ExŘ nebo ObčZ.

Dražba dle ZVD - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím Internetu, jehož účelem je nabytí vlastnického či jiného práva k Předmětu dražby Vydražitelem dle § 2 písm. a) ZVD za podmínek daných ZVD a DŘ a které současně umožňuje udělení Příklepu ve smyslu ZVD.

Dražba dle OSŘ - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím Internetu směřující k prodeji movitých věcí ve smyslu § 330o OSŘ nebo nemovitých věcí ve smyslu § 336b OSŘ, a to dražebním jednáním, za podmínek daných těmito a souvisejícími ustanoveními OSŘ a dle DŘ a které současně umožňuje udělení Příklepu ve smyslu OSŘ.

Dražba dle ExŘ - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím Internetu směřující k prodeji nemovitých věcí dle § 16a ExŘ nebo movitých věcí dle § 16b ExŘ a které současně umožňuje udělení Příklepu dle § 16a, odst. 6 a dle § 16b ExŘ.

Dražba dle ObčZ - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím Internetu, jako zvláštní způsob uzavření smlouvy ve smyslu § 1770 a souvisejících ObčZ.

Dražební číslo - Identifikátor - bezvýznamové označení, které EDS náhodně přidělí Dražiteli po jeho Zapsání do Dražby v rámci každé Dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení.

Dražebník - osoba, která je oprávněna provést Dražbu.

Dražebník dle ZVD - osoba, která provádí Dražbu dle ZVD.

Dražebník dle OSŘ - osoba, která provádí Dražbu dle OSŘ.

Dražebník dle ExŘ - osoba, která provádí Dražbu dle ExŘ.

Dražebník dle ObčZ - osoba, která provádí Dražbu dle ObčZ.

Dražební jistota - peněžní částka, která slouží pro zajištění budoucích závazků Dražitele; její výše a způsob její úhrady jsou stanoveny Dražebníkem v Dražební vyhlášce. Dražební jistota musí být řádně a včas uhrazena Dražitelem (připsána na účet Dražebníka) před zahájením Dražby, aby Dražebník si mohl tuto platbu ověřit. V případě její úhrady složenkou či bankovním převodem doporučujeme v kolonce Zpráva pro příjemce uvést i číslo mobilního telefonu Uživatele.

Dražební vyhláška - dokument, jímž Dražebník oznámí a vyhlásí Dražbu a podmínky jejího konání.

Dražitel - Uživatel, který („nakupuje v dražbě“) splnil všechny podmínky účasti v Dražbě, byl Dražebníkem Zapsán do dražby a na Dražbě má právo činit své Podání; v Kartě dražby v záložce Podání je Dražitel označen svým Dražebním číslem – Identifikátorem. Dražitelem může být fyzická osoba, právnická osoba, manželé nebo osoby jako společný dražitel.2

Dražitel s předkupním právem - Dražitel, který prokázal Dražebníkovi své předkupní právo k Předmětu dražby a má právo na Dražbě dorovnat platné Podání, pokud tak učiní jako první Dražitel s předkupním právem. Dražitel s předkupním právem je v EDS označen červeným P před svým Číslem uživatele - Dražebním číslem.

DŘ - tento Dražební řád.

Doba trvání dražby - časový interval určený Časem zahájení dražby a Časem ukončení dražby, během kterého je Dražitel oprávněn činit své Podání. V případě, že do zahájení Dražby není do této Dražby zapsán žádný její Dražitel, potom po zahájení Dražby je tato dražba přesunuta do Sekce archivu dražeb s výsledkem „Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO“.

EDS - Elektronický dražební systém: informační systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) Provozovatele, který slouží Dražebníkovi k vyhlášení a provedení Dražby, jehož součástí je internetová aplikace volně a bez omezení přístupná všem uživatelům Internetu na https://www.bicare-drazby.cz a který v souladu s DŘ slouží k poskytování Služeb. Používání EDS je na Internetu dostupné Internetovým prohlížečem. EDS splňuje všechny požadavky Vyhlášky 1, je v souladu s platnou legislativou a DŘ.

ExŘ - zák. č. 120/2001 Sb. a Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Heslo - jedinečný alfanumerický řetězec o minimální délce 6 znaků, který slouží k identifikaci Uživatele v EDS; hesla jsou v EDS uložena pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu typu hash.

Identifikační údaje - povinné údaje zadávané žadatelem při Registraci do EDS.

Budou-li společným dražitelem dvě fyzické osoby, které mají zájem vydražit nemovitost každý do spoluvlastnického podílu ½, upraví si vzájemně své vztahy smlouvu, obě fyzické osoby budou splňovat podmínky registrace v EDS a účasti v Dražbě a jedna z fyzických osob bude zmocněna druhou osobou k činění podání na dražbě. Příslušné formuláře poskytne na žádost Provozovatel.

Identifikátor - bezvýznamové označení, které EDS náhodně přidělí účastníkovi dražby v rámci každé Dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení. V případě Dražitele jde o jeho Dražební číslo.

Internetový prohlížeč - Internet Explorer verze 11.0 a vyšší, nebo Google Chrome verze 42.0 a vyšší, nebo Mozilla Firefox verze 37.0 a vyšší, nebo Safari verze 5.1.7 a vyšší, nebo Opera verze 29.0 a vyšší.

Karta dražby - Detail dražby - komplexní informace o Dražbě a jejím průběhu v EDS. Kontrola dostupnosti - v případě, že Monitoring serveru zaznamená Výluku EDS v délce přesahující 1 minutu, je doba, během které lze činit Podání, prodloužena o 1 hodinu po ukončení Výluky EDS.

Licitátor - fyzická osoba, která je oprávněna činit jménem a na účet Dražebníka úkony při Dražbě dle ZVD, a to zejména zahajuje Dražbu, učiní vyvolání, sleduje průběh Podání a uděluje Příklep dle ZVD prostřednictvím EDS a činí další úkony dle § 5, odst. 5 Vyhlášky 1.

Losování - úkon na určení Vydražitele. Pokud dva a více Dražitelů učiní v EDS současně Podání ve stejné výši a nebylo-li učiněno vyšší Podání, potom EDS přiřadí náhodně těmto Dražitelům celá čísla 1 až 1000, a to každé číslo se stejnou pravděpodobností 1/1000 a Dražitel s nejvyšším číslem se stává Vydražitelem.

Minimální konfigurace počítače - minimální konfigurace počítače a jeho připojení k Internetu, se kterým lze sledovat a účastnit se Dražby:

 systém Windows 7

 procesor: Pentium 4

 paměť RAM: 2 GB

 grafický adaptér

 monitor s rozlišením 800 x 600

 klávesnice a myš nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení

 ostatní potřebné komponenty, které zaručí funkčnost počítače  stabilní a spolehlivé připojení počítače na Internet, a to rychlost stahovaní minimálně 3 Mb/s s dostatečnou rychlou odezvou (do 200ms) a 0% ztrátou paketu.

Minimální příhoz - nejmenší částka v Kč stanovená v Dražební vyhlášce, o kterou je třeba navýšit platné Podání, není-li stanoveno v ZVD či OSŘ jinak.

Monitoring serveru - služba sledování dostupnosti webových stránek EDS poskytovaná na www.monitoring-serveru.cz.

Námitka - před udělením Příklepu v Dražbě dle OSŘ má právo Dražitel, Povinný nebo Oprávněný sdělit Dražebníkovi, zda má námitky proti Příklepu. Jsou-li Dražebníkem shledány námitky proti Příklepu důvodnými, pokračuje se v Dražbě dle OSŘ vyvoláním předposledního Podání. V opačném případě je udělen Příklep.

Nejnižší podání - „vyvolávací cena“ - minimální částka v Kč stanovená v Dražební vyhlášce. První platné Podání musí být učiněno alespoň na úrovni nejnižšího podání.

ObčZ - zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Odhlášení z dražby - Dražitel má možnost se z Dražby odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit se z dražby. V tomto případě na této Dražbě nebude moci činit Podání a Dražebník je povinen mu složenou Dražební jistotu neprodleně vrátit.

Odročení dražby - bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na Dražbu, potom Dražebník Dražbu odročí dle platné legislativy až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

Oprávněný - není vyloučen jako Dražitel z Dražby dle OSŘ a může stejně jako jeho manžel podat Námitky. Pokud chce Oprávněný podat Námitky, musí buď požádat Dražebníka o přidělení Uživatelského jména a hesla, pomocí kterých se přihlásí do Dražby dle OSŘ. Další možností je, že se stane Uživatelem EDS a přihlásí se na Dražbu jako Oprávněný.

OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o konání opakované dražby - Dokument, kterým se vyhlašuje opakovaná Dražba dle ZVD.

pdf - Portable Document Format - formát Registračního formuláře a DŘ, kde pro jejich otevření je možné použít SW Adobe Reader, jehož nejnovější českou verzi si lze bezplatně stáhnout http://get.adobe.com/cz/reader/.

Podání - závazná nabídka Dražitele vyjádřená v Kč na koupi Předmětu dražby učiněná v průběhu Dražby ve výši alespoň stanoveného Nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné na Dražbě nejméně o stanovený Minimální příhoz. Dražitel je vázán svým Podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší aspoň o Minimální příhoz nebo pokud toto Podání nebylo dorovnáno Dražitelem s předkupním právem jako prvním.

Protokol o průběhu dražby - Záznam o průběhu elektronické dražby obsahuje údaje stanovené v § 6, odst. 1 Vyhlášky a údaje stanovené v § 16a, odst. 7, písm. c), d), e) Vyhlášky 2 a je po ukončení Dražby k dispozici Dražebníkovi.

Povinný - je vyloučen z Dražby dle OSŘ jako Dražitel, ale může stejně jako jeho manžel podat Námitky. Pokud chce Povinný podat Námitky, musí požádat

Dražebníka o přidělení Uživatelského jména a hesla, pomocí kterých se přihlásí do Dražby dle OSŘ. Další možností je, že se stane Uživatelem EDS a přihlásí se na Dražbu jako Povinný.

Provozovatel – Bicare group s.r.o., se sídlem polní 333, 251 62 Louňovice, IČ: 046 77 951, SpZ: Odd.C. vl. 252022, MS Praha, email: info@bicare-group.cz, info@bicare-drazby.cz, tel. (+420) 774132773, www.bicare-group.cz, ID datové schránky: 84nfd2d.

Předmět dražby - předmětem dražby mohou být věci movité a věci nemovité, pokud to nevylučuje platná legislativa. Předražek - nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 OSŘ, může každý́ do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o přiklepu soudu písemné̌ navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň̌ za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání v Dražbě dle OSŘ. Návrh musí́ obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí́ být úředně ověřen (viz podrobně § 336ja OSŘ).

Příhoz - částka v Kč, která představuje navýšení platného Podání; další platné Podání musí být navýšeno nejméně o stanovený Minimální příhoz, pokud platná legislativa či tento DŘ nestanoví jinak.

Přihlašovací údaje - Uživatelské jméno a Heslo, pomocí kterých se Uživatel přihlašuje do EDS.

Příklep - lze udělit na Dražbě pouze Dražiteli, který učinil na Dražbě nejvyšší Podání, a to aspoň na úrovni Nejnižšího podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené ZVD, OSŘ, EXŘ, či ObčZ. Učinilo-li více Dražitelů současně stejné nejvyšší Podání, udělí Dražebník příklep nejprve Dražiteli s předkupním právem. Pokud takto nelze příklep udělit, provede se Losování.

Registrace - vyplnění úplných a pravdivých Identifikačních údajů v EDS a doručení Registračního formuláře Provozovateli.

Registrační formulář - Registrace do EDS a přihláška k účasti na Dražbě, která obsahuje Identifikační údaje (vyjma Přihlašovacích údajů) a čestné prohlášení žadatele, že:

 Identifikační údaje jsou úplné a pravdivé;

 je plně způsobilý:

o provádět úkony ve veřejných dražbách, jichž se bude účastnit v EDS,

o k právním úkonům, resp. způsobilý jednat za danou právnickou osobu;

 souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním veškerých svých osobních údajů zadávaných do EDS a jejich využitím Provozovatelem v souvislosti s prováděním veřejných dražeb v EDS;

 v případě změny Identifikačních údajů tyto bezodkladně oznámí Provozovateli;

 se seznámil s platným DŘ, souhlasí s ním a zavazuje se ho dodržovat;

 v případě registrace do Dražby jako Dražitel v EDS:

o se předem seznámil se všemi zde uveřejněnými informacemi o této Dražbě;

o se zavazuje řádně a včas uhradit Dražební jistotu;

o prohlašuje, že není osobou vyloučenou z Dražby:

 ve smyslu § 3 ZVD;

 nebo ve smyslu § 329 nebo § 336h OSŘ;

 nebo dle jiného obecně závazného právního předpisu nebo úředního rozhodnutí;

 užitím prostředků k úhradě Dražební jistoty a případnému zaplacení Ceny dosažené vydražením nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

 v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, se nebude účastnit žádné Dražby v EDS a bezodkladně tyto změny oznámí Provozovateli.

Sekce archiv dražeb - v této sekci EDS jsou uveřejněny všechny ukončené Dražby a Dražby, od kterých bylo upuštěno.

Sekce odročené dražby - v této sekci EDS jsou uveřejněny všechny Odročené Dražby.

Sekce probíhající dražby - v této sekci EDS jsou uveřejněny všechny Dražby, které probíhají a je možné na nich činit Podání a pro Dražby dle OSŘ též podávat Námitky osobami, které se na tuto Dražbu před jejím zahájením zapsali.

Sekce vyhlášené dražby - v této sekci EDS jsou uveřejněny všechny Dražby, které byly vyhlášeny.

Služby - za podmínek DŘ prostřednictvím EDS:

- Dražebník uveřejní a provede svoji Dražbu;

- jsou uveřejněny informace o Dražbě a jejím průběhu a tyto informace jsou volně a bez omezení přístupné na Internetu;

- Dražitel může učinit Podání;

- Dražitel, Povinný nebo Oprávněný mohou v Dražbě dle OSŘ podat Námitky, o kterých rozhodne Dražebník;

- je určen Vydražitel a stanovena Cena dosažená vydražením, pokud existují.

Upuštění od dražby - znamená, že není možné provést Dražbu ani v náhradním termínu a tato Dražba je přesunuta v EDS do Sekce archiv dražeb.

Účastník dražby - v Dražbě dle ZVD, dle ObčZ nebo v Dražbě dle Exř je to Dražitel; v Dražbě dle OSŘ je Účastníkem dražby i Povinný a Oprávněný.

Uživatel - osoba (fyzická, právnická, manželé popř. společná účast více osob), která se zaregistrovala do EDS a byla mu provedena Aktivace služeb.

Uživatel číslo - Uživatelské číslo identifikace Uživatele v EDS.

Uživatelské jméno - jedinečný alfanumerický řetězec; spolu s Heslem slouží k jednoznačné autentizaci osoby v EDS.

Uživatelský účet dražebníka - je k dispozici Dražebníkovi po jeho přihlášení se do EDS a sestává z menu Vaše dražby a Nová dražba, kde Vaše dražby obsahuje kompletní přehled Dražeb a informací k nim a pomocí Nová dražba se zadávají údaje o nové Dražbě.

Vydražitel - Dražitel, jemuž byl udělen Příklep.

Vygenerovaný uživatel - Povinný nebo Oprávněný, kterému Dražebník konající Dražby dle OSŘ vygeneroval v EDS Přístupové údaje pro podávání Námitek v této Dražbě.

Vyhláška 1 - Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Vyhláška 2 - Vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení dražby - uveřejnění dokumentů Dražby v Sekci vyhlášené dražby, a to zejména Dražební vyhlášky.

Výluka EDS - omezení či přerušení provozu EDS a tím i dostupnosti adresy https://www.bicare-drazby.cz na Internetu.

Zapsání do dražby - Dražebník na základě jemu zaslané žádosti o účast v Dražbě učiněné Uživatelem prostřednictvím EDS a kontrole splnění podmínek jeho účasti v Dražbě, zapíše tohoto Uživatele jako Dražitele.

Záznam o průběhu elektronické dražby - Protokol o průběhu dražby obsahuje údaje stanovené v § 6, odst. 1 Vyhlášky 1 a údaje stanovené v § 16a, odst. 7, písm. c), d), e) Vyhlášky 2. Jedná se o neveřejnou listinu, kterou má k dispozici pouze Dražebník.

Zmaření dražby - případ, kdy Vydražitel řádně a včas neuhradil Cenu dosaženou vydražením.

Zmařitel dražby - Vydražitel, který Zmařil dražbu.

ZVD - zákon č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

3. REGISTRACE UŽIVATELE Každý zájemce o využívání Služeb EDS musí provést Registraci na https://www.bicare-drazby.cz přičemž si současně zvolí své Přihlašovací údaje. Registrace je bezplatná.

Uživatel uvede Identifikační údaje nezbytné k jeho účasti v Dražbě nebo k jeho identifikaci jako Dražebníka.

Identifikační údaje obsahují pouze ty informace, které jsou nezbytné k identifikaci Uživatele při poskytování Služeb. Uživatel si zvolí své Uživatelské jméno a Heslo. Uživatel je uvést úplně a pravdivě všechny povinné údaje a zvolit si Uživatelské jméno a Heslo. Uživatel je v EDS jednoznačně identifikován svými Přihlašovacími údaji, pod kterými se přihlašuje do EDS.

Uživatel:

 odpovídá za správnost a úplnost údajů, které při Registraci uvedl v Registračním formuláři;

 může být registrován v EDS pouze jednou.

Po zrušení Registrace nemůže Uživatel dále využívat Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci, přičemž postupuje dle platné legislativy.

3.1. Registrace Dražitele a přihláška do dražby

Po odeslání provedené Registrace, validace vložených dat a ověření emailové adresy žadatele, EDS mu vygeneruje a zašle na jeho emailovou adresu Registrační formulář ve formátu pdf. Žadatel tento Registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí být žadatelem:  v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem a zaslán poštou na Adresu provozovatele; v případě, že žadatelem jsou manželé, potom musí být úředně ověřeny podpisy obou manželů, protože manželé nabývají předmět Dražby do SJM (společné jmění manželů); nebo  v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT (např. na České poště či obecním, městském úřadu) a zde si nechat provést autorizovanou konverzi tohoto listinného dokumentu – úředně ověřeného Registračního formuláře do elektronické podoby a tento elektronický dokument odeslat emailem na info@bicare-drazby.cz nebo  podepsán a naskenován do pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument musí být zaslán emailem na info@bicare-drazby.cz. V případě společné účasti několika osob na dražbě, které mají zájem dražit předmět dražby do společného vlastnictví a každá z těchto osob by se stala spoluvlastníkem předmětu dražby dle předem uzavřené dohody (např. dvě fyzické osoby mají zájem vydražit nemovitost každý do spoluvlastnického podílu ½), je třeba kontaktovat Provozovatele, který sdělí těmto zájemců postup Registrace a poskytne jim vzorové smlouvy nutné pro jejich společnou účast v Dražbě jako společný Dražitel.

O provedené registraci a Aktivaci služeb bude Uživatel vyrozuměn Provozovatelem emailem na emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při Registraci.

Databázi Registračních formulářů vede Provozovatel, který na základě žádosti Dražebníka mu úplatně poskytne kopie těchto Registračních formulářů Dražitelů, kteří se účastnili jeho Dražeb, a to pro plnění jeho archivačních a dalších povinností (viz např. § 9 ZVD).

3.2. Registrace Dražebníka Po registraci Dražebníka ho bude Provozovatel kontaktovat a uzavře s ním Smlouvu o užívání systému bicare-drazby.cz a aktivuje mu Služby.

4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE Uživatel je povinen:

 mít k dispozici Internetový prohlížeč a Minimální konfiguraci počítače; v opačném případě je možné kontaktovat Dražebníka, který zajistí ve svém sídle tyto předpoklady pro Účastníka dražby;  udržovat v aktuálním platném stavu své Identifikační údaje a do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k jejich změně, si vyžádat od Provozovatele zaslání formuláře Změna údajů uživatele a tento formulář vyplnit a doručit Provozovateli dle zde uvedeného Poučení. Uživatel nesmí:

 poskytnout své Přihlašovací údaje třetí osobě, vyjma manžel manželce a naopak, pokud jsou Uživatelem manželé;

 jakýmkoliv způsobem zasahovat do EDS, narušovat či nepřiměřeně zatěžovat EDS;

 analyzovat EDS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických dražeb;

 umožnit třetí osobě analýzu EDS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických dražeb;

 zahrnout EDS do jiných systémů bez souhlasu Provozovatele. Uživatel je povinen:

 se seznámit se všemi v EDS uveřejněnými údaji, informacemi a dokumenty o Dražbě a zejména pak s Dražební vyhláškou, popř. s Oznámením o konání opakované dražby, se stavem Předmětu dražby a závazky a právy, které na něm váznou;

 Zapsat se do dražby s dostatečným časovým předstihem, aby Dražebník si mohl ověřit splnění podmínek zápisu tohoto žadatele jako Dražitele;

 jako Dražitel:

o provést kontrolu Podání, které hodlá v Dražbě prostřednictvím EDS učinit a kterým je jako Dražitel vázán; o být v průběhu Dražby připojen na Internet on line, aby mohl činit svá Podání. Dražebník je povinen:

 uveřejnit v EDS pravdivě a úplně všechny informace a dokumenty o Dražbě, zejména pak Dražební vyhlášku nebo Oznámení o konání opakované dražby;

 neprodleně po přihlášení se Uživatele do Dražby provést v EDS potvrzení či odmítnutí jeho zápisu do Dražby jako Dražitele či Dražitele s předkupním právem;

 odmítnout Vygenerovaného uživatele, pokud se přihlásí do Dražby jako Dražitel;  být připojen na Internet on line, aby mohl sledovat průběh Dražby a v Dražbě dle OSŘ neprodleně reagovat na podané Námitky.

V Dražbě dle ZVD je Licitátor povinen provádět kontrolu dostupnosti adresy https://www.bicare-drazby.cz. V případě, že na základě sledování dostupnosti této adresy - Monitoring severu dojde k omezení přístupu k EDS v délce přesahující 1 minutu, je Licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit Podání o 1 hodinu. O této skutečnosti je Licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat každého Účastníka dražby na jeho adresu elektronické pošty. Tutéž povinnost má i Dražebník v Dražbě dle OSŘ, ExŘ či ObčZ.

5. PRŮBĚH DRAŽBY Do Dražby je třeba se zapsat (registrovat) s dostatečným časovým předstihem, aby Dražebník mohl ověřit splnění podmínek zápisu žadatele do Dražby a zaslat mu potvrzující email nebo naopak zprávu o tom, že žadatel nebyl zapsán do Dražby. Po zahájení dražby se již nelze na tuto Dražbu zaregistrovat a činit zde Podání či podávat Námitky.

Konání Dražby je oznámeno v EDS v Sekci vyhlášené dražby, kde je uvedeno Datum a čas zahájení a Datum a čas ukončení dražby. V Kartě dražby jsou uveřejněny všechny informace a dokumenty, které k Dražbě poskytl Dražebník. Základním dokumentem je Dražební vyhláška, popř. Oznámení o konání opakované dražby, kterou je povinen Dražebník zde uveřejnit. V Kartě dražby je dále zobrazen čas do zahájení Dražby.

Dražitelem se může stát pouze registrovaný a aktivovaný Uživatel. V sekci Vyhlášené dražby jsou uveřejněny v EDS všechny Dražby, které Dražebníci vyhlásili v EDS. Pro účast v Dražbě je třeba se přihlásit do EDS pomocí Přihlašovacích údajů. Po rozkliknutí Vyhlášené dražby se registrovanému a aktivovanému Uživateli objeví dialog pro účast v Dražbě jako:

 Dražitel

 Dražitel s předkupním právem

pro Dražby dle OSŘ se navíc objeví možnost se do Dražby přihlásit jako zvláštní účastník dražby:

 Povinný

 Oprávněný

Povinný ani Oprávněný nejsou Dražiteli, ale mohou pouze podávat námitky k udělení příklepu v Dražbě dle OSŘ. Povinný a Oprávněný na vyžádání obdrží Přihlašovací údaje od Dražebníka konajícího Dražby dle OSŘ pro podávání Námitek, aniž by se museli registrovat do EDS. Avšak nemohou se stát Dražiteli.

Pokliknutím na tlačítko Dražitel nebo Dražitel s předkupním právem zájemce o účast zašle Dražebníkovi svoji žádost o Zapsání do dražby se současným čestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v Dražbě a není osobou vyloučenou z Dražby. Tím také zájemce o účast v Dražbě potvrzuje, že řádně a včas uhradil Dražební jistotu a v případě Dražitele s předkupním právem toto právo řádně a včas doložil Dražebníkovi.

V Uživatelském účtu dražebníka v menu Vaše dražby je veden v Seznamu uživatelů v dražbě přehled všech Uživatelů, kteří podali přihlášku do Dražby jako Dražitel, Dražitel s předkupním právem, popř. pro Dražbu dle OSŘ též jako Povinný nebo Oprávněný. Po ověření přihlášky Dražebník rozhodne, zdali bude tuto přihlášku akceptovat či nikoliv. V případě, že přihlášku akceptuje, provede aktivaci Uživatele. Současně tento aktivovaný do Dražby zapsaný Uživatel prostřednictvím EDS obdrží od Dražebníka email, že byl zapsán do Dražby jako Dražitel, popř. jako Dražitel s předkupním právem, dále pak pro Dražbu dle OSŘ též jako Povinný či Oprávněný. V případě odmítnutí žádosti o účast v Dražbě, je mu sděleno emailem, že jeho žádost o účast v Dražbě nebyla Dražebníkem přijata.

V Čase zahájení dražby se statut Dražby Vyhlášená změní na její statut Probíhající a tato Dražba se přesune ze Sekce vyhlášené dražby do Sekce probíhající dražby. Současně je každému Dražiteli, popř. Dražiteli s předkupním právem, v případě Dražby dle OSŘ též Povinnému, či Oprávněnému zaslán email o zahájení Dražby, který obsahuje i povinné údaje vyvolání Licitátora dle ZVD a vyzve Dražitele, by činili svá Podání na Dražbě. V případě, že do zahájení Dražby není do této Dražby zapsán žádný její Dražitel, potom po zahájení Dražby je tato dražba přesunuta do Sekce archivu dražeb s výsledkem „Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO“.

Pro přihlášené Dražitele či Dražitele s předkupním právem do EDS se v Čase zahájení dražby objeví dialog pro činění Podání (licitaci) na Dražbě tím, že EDS nabídne vždy nejnižší možné platné Podání. Při činění podání je Dražitel před odesláním svého Podání dotázán EDS, zda chce skutečně učinit Podání v takové výši, která je zobrazena EDS nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v EDS. Po kontrole Dražitelem takto zobrazené částky v Kč a souhlasu s výší tohoto Podání, Dražitel odklikne tuto v EDS zobrazenou částku a učiní tak své Podání na Dražbě. Dražiteli s předkupním právem nabídne EDS možnost dorovnat platné Podání, pokud již toto Podání neučinil jiný Dražitel s předkupním právem jako první. Průběh učiněných Podání na Dražbě (licitaci) je možné sledovat v Kartě dražby v záložce Podání. Každé platné Podání je zde zaznamenáno formou tabulky s identifikací: Datum a čas podání, Výše podání v Kč, Dražitel číslo - Identifikátor dražitele, jeho Dražební číslo. Činění Podání a seznam všech na Dražbě učiněných Podání je on line veřejně přístupný všem uživatelům Internetu. Kromě sledování průběhu licitace je indikován i zbývající čas do ukončení Dražby v Kartě dražby položkou Zbývá do konce. Pokud čas do ukončení Dražby na displeji Dražitele „neběží“ nebo Dražitel nemůže učinit Podání, je třeba si ověřit připojení na Internet a aktualizaci této stránky. Ručně lze to provést funkcí Aktualizace načtené stránky, kde tato funkce je k dispozici ve všech Internetových prohlížečích. Pokud je Podání převýšeno jiným Dražitelem, popř. dorovnáno Dražitelem s předkupním právem, je Dražitel, kterému bylo převýšeno jeho Podání, o této skutečnosti informován i emailem. Pokud někdo z Dražitelů učiní Podání v posledních pěti minutách před Časem ukončením dražby, Čas ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení dražby opět o pět minut. Pokud v posledních pěti minutách před Časem ukončení dražby nikdo z Dražitelů v Dražbě dle ZVD nebo v Dražbě dle OSŘ neučiní Podání, je Dražba ukončena v Čase ukončení dražby. Ve třetí minutě před Časem ukončením dražby se objeví v EDS výzva Poprvé. Po další minutě se objeví v EDS výzva Podruhé. Po další minutě se objeví v EDS upozornění: Neučiní-li někdo z dražitelů (účastníků dražby) podání vyšší než bylo podání učiněné naposled dražitelem (účastníkem dražby), bude mu udělen příklep. V čase ukončení Dražby se objeví v EDS výzva Potřetí. Poté dojde k ukončení možnosti činit Podání na této Dražbě a o této skutečnosti je i informován každý z Dražitelů emailem. V případě Dražby konané dle ZVD, dle ExŘ nebo ObčZ po výzvě Potřetí a Kontrole dostupnosti, která prokáže, že nenastala Výluka EDS delší než 1 minuta, se udělí Dražiteli s nejvyšším Podáním Příklep, což je i zaznamenáno v EDS a tomuto Vydražiteli se zašle email s oznámením o udělení Příklepu. Učinilo-li více Dražitelů současně stejné nejvyšší Podání, udělí Dražebník Příklep nejprve Dražiteli s předkupním právem. Pokud takto nelze Příklep udělit, provede se Losování. V případě Dražby konané dle OSŘ se po výzvě Potřetí po 15 sekundách v Kartě dražby v EDS aktivuje záložka Námitky. Každý Dražitel, Povinný či Oprávněný registrovaný do Dražby má možnost podávat prostřednictvím EDS po dobu 5 minut Dražebníkovi své Námitky proti udělení Příklepu. Pokud není podána žádná námitka nebo Dražebník žádnou námitku neuzná a Kontrole dostupnosti, která prokáže, že nenastala Výluka EDS delší než 1 minuta, je Dražba ukončena udělením Příklepu Dražiteli s nejvyšším Podáním. V případě, že je nějaká podaná Námitka Dražebníkem přijata (akceptována), potom pokračuje Dražba s vyvoláním předposledního Podání a její ukončení se posouvá o 5 minut od okamžiku uznání Námitky. V případě, že na základě Kontroly dostupnosti byla zaznamenána Výluka EDS v délce přesahující 1 minutu, je doba, během které lze činit Podání, prodloužena o 1 hodinu po ukončení Výluky EDS. O této skutečnosti jsou informováni všichni Účastníci dražby na jejich adresu elektronickou poštou. Dražba pokračuje s vyvoláním posledního platného Podání.

Vydražitel je povinen řádně a včas uhradit Cenu dosaženou vydražením.

Dražební jistota bude neúspěšným Dražitelům vrácena po skončení Dražby způsobem stanoveným v Dražební vyhlášce nebo v Oznámení o konání opakované dražby.

V Dražbě dle ZVD nebo dle ExŘ se Vydražitel stává vlastníkem Předmětu dražby k okamžiku udělení Příklepu, jestliže řádně a včas uhradil Cenu dosaženou vydražením.

V Dražbě dle OSŘ se Vydražitel stává vlastníkem Předmětu dražby, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li Cenu dosaženou vydražením, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Avšak v Dražbě dle OSŘ věci nemovité je možné i po udělení příklepu využít Předražek.

Dražebník je oprávněn v průběhu Dražby činit i další rozhodnutí a opatření dle platné legislativy k zajištění řádného průběhu Dražby.

Dražební vyhláška nebo Oznámení o konání opakované dražby může stanovit podmínky provedení Dražby odchylné od ustanovení tohoto DŘ. V takovém případě mají před DŘ přednost ustanovení obsažená v Dražební vyhlášce nebo v Oznámení o konání opakované dražby.

6. POPLATKY Uživatelé – účastníci dražeb či dražitelé neplatí Provozovateli žádné poplatky. V Dražební vyhlášce může být stanovena povinnost Vydražitele uhradit Dražebníkovi odměnu a další náklady, a to v souladu s platnou legislativou. Pro vyhlašování dražeb v EDS musí Dražebník uzavřít s Provozovatelem Smlouvu o užívání dražebního systému bicare-drazby.cz, kde cenu plnění je možné si sjednat individuálně.

7. PROVOZ A OCHRANA PRÁV

Provozovatel zajišťuje pouze provoz, správu, údržbu a bezporuchový provoz EDS a nenese odpovědnost za:

 obsah, pravdivost či úplnost údajů uvedených v Kartě dražby;

 činnost Dražebníka, Dražitele, Povinného či Oprávněného a dalších zúčastněných osob. EDS je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s dostupností 99,98%, s technickou podporou v pracovních dnech 09:00 až 17:00 hod. Plánovaná Výluka EDS musí být uveřejněna nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním. Pokud dojde k neplánované Výluce EDS v průběhu konání Dražby, Čas ukončení dražby se posunuje o dobu trvání Výluky EDS + 1 hodina a Dražba pokračuje s vyvoláním posledního platného Podání.

EDS, grafická podoba internetových stránek, ochranná známka a další dokumenty EDS jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá práva Provozovatel.

8. ÚČINNOST DŘ

DŘ je účinný dnem vyhlášení 31.10.2016, a to až do okamžiku vyhlášení nového DŘ.

V Praze dne 31.10.2010

JUDr. Božena Čápová

statutární ředitel Provozovatele

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace